Algemene Voorwaarden
F.H. Gart Advocatuur

 • F.H. Gart Advocatuur (hierna ‘GART’) is een advocatenpraktijk die in de vorm van een eenmanszaak gevoerd wordt door advocaat de heer mr F.H. Gart. Gart treedt naar buiten toe op onder de naam ‘Gart Advocatuur’.

 • De opdracht tot dienstverlening komt tot stand tussen de cliënt, de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zijnde de advocaat mr Gart. De toepasselijkheid van art.7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • Alle opdrachten worden door GART uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
 • Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van GART, niet tot een resultaatsverplichting.

 • De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van al hetgeen aan GART toekomt.

 • Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar redelijk oordeel van Gart vereist, kan hij zich daarbij door derden laten bijstaan.

 • Alle bedingen van deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van GART, alsmede overige personen die bij, voor of namens hem werkzaam zijn.

 • Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn elk gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit gelet op de omstandigheden onredelijk en/of in strijd met de Gedragsregels voor de Advocatuur is.

 • Iedere aansprakelijkheid van GART is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag gelijk aan het honorarium dat voor de behandeling van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening is gebracht, of indien het in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te boven gaat tot een bedrag van ten hoogste € 10.000,00.

 • Alle eventuele aanspraken van opdrachtgevers komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij GART binnen 1 jaar (vervaltermijn) nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 • GART is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of derden kan worden verhaald. GART is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonen te aanvaarden.

 • De cliënt vrijwaart GART tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens GART.

 • Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, deurwaarderkosten, kosten van uittreksels, aangetekende verzending), kosten van ingeschakelde derden, alsmede omzetbelasting. Als honorarium geldt het vigerende basisuurtarief ad € 223,85 inclusief BTW (€ 185,00 exclusief BTW) dan wel het in afwijking daarvan schriftelijk overeengekomen tarief.

 • In voorkomende gevallen kan bij de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp worden aangevraagd. De daarbij door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren criteria staan vermeld op www.rvr.org. GART is te allen tijde bevoegd een zaak op betalende basis aan te nemen, ondanks dat de betreffende cliënt mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging voor gefinancierde rechtshulp.

 • Indien een gerechtelijke procedure wordt verloren, kan de in het ongelijk gestelde partij in de (forfaitaire) proceskosten van de wederpartij worden veroordeeld door de gerechtelijke instantie in kwestie, ook indien cliënt procedeert op basis van gefinancierde rechtshulp.

 • De cliënt is gehouden om desgevraagd aan GART een voorschot op de eindafrekening te voldoen dan wel aan GART nadere zekerheid te verschaffen, die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

 • Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is GART gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van dezelfde cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van GART voor schade die daardoor mocht ontstaan.

 • Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum.

 • Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door GART van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn, schriftelijk bij GART te zijn ingediend.

 • Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de daartoe aangegeven rekening. GART is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en is handelsrente althans de wettelijke rente verschuldigd. De cliënt zal dan tevens gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 • GART heeft geen derdenrekening. Alle voor de cliënt bestemde bedragen worden rechtstreeks op een door de cliënt aan te wijzen bankrekening gestort. In geval de betreffende rekening niet op naam van de cliënt zelf staat, aanvaardt GART daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GART is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 • GART is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door GART na sluiting digitaal worden gearchiveerd en ten minste gedurende 5 jaren worden bewaard. Nadien kan de cliënt geen inzage in of kopieën uit zijn dossier verlangen.

 • Op de rechtsverhouding tussen GART en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van onverhoopte geschillen dan wel klachten over de dienstverlening van Gart hanteert Gart een formele Geschillenregeling. Voor de tekst van de Geschillenregeling wordt verwezen naar de website van Gart: www.gart-advocatuur.nl. Op verzoek wordt een schriftelijke versie van de Geschillenregeling kosteloos toegezonden.

(versie mei 2022)

Adres

Postbus 476
9200 AL Drachten

Telefoon

06 466 00 741

Mail

info@gart-advocatuur.nl